CODES CZ-odpověďCODES CZ-žádost.pdfPan Václav Kříž ,Kross s.r.o., Praha -odpověď na žádostodpověď na žádost_0001.pdfPan Václav Kříž, Kross s.r.o., Praha-žádost o informaceREMA AOS Praha-žádostREMA AOS Praha-odpověďČeskomoravská světelná odpověďČeskomoravská světelnáTřídění odpadu.pdfPan M.Ambros, Tetčice 153- Žádost o informace dle 106/1999 Sb.Pan M.Ambros, Tetčice 153- Odpověď na žádostOdpověď Istav Media PrahaOdpověď -svobodný přístup k informacím..pdfŽádost o poskytnutí informace.pdfžádost Istav Media 

Výroční zpráva dle zákona 106-1999 -rok 2016.pdf 

Výroční zpráva dle zákona 106-1999 -rok 2015.pdf

 

Poskytování informací, příjem podání

Důvod a způsob založení

Obec Buk má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

 

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí           16:00 - 18:00

 2. Telefonické podání: pevná linka - 581 226 033
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu oubuk@obecbuk.eu, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Buk, Buk č.p. 21, 751 21 Prosenice.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí           16:00 - 18:00

Telefonické podání: pevná linka - 581 226 033
Poštou na adresu Obecní úřad Buk, Buk č.p. 21, 751 21 Prosenice
Elektronicky na e-mail: oubuk@obecbuk.eu (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou:

fahbmiz

Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu: Obecní úřad Buk, Buk č.p. 21, 751 21 Prosenice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

3,00 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací

 • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

 

Formuláře

2017

 žádost Chloupek.doc       Zpráva ve smyslu z.č. 106-1999 Sb. Chloupek.pdf

 Žádost 106-1999 Sb. - Kross, s.r.o..pdf      Opověď na žádost Kross, s.r.o..pdf

2018

Žádost Míka.pdf        Odpověď Míka.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací

 

 • nejsou vloženy žádné dokumenty

 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017.pdf

20. 5. Zbyšek

Zítra: Monika

Termín svozu kom. odpadu 2018.pdf

Kulturní a sportovní kalendář Buk 2018.pdf

Info o soutěži vesnice roku 2016

Mimořádné ocenění

Termín svozu nebezpečného odpadu

Termín svozu nebezpečného odpadu 2016.jpg

Zkušební termín kontejneru na Bioodpad

 Velký kontejner na Bioodpad

Důležité varování Policie ČR

Důležité varování Policie ČR.pdf

Rady v nepříznivé životní situaci

IMG.jpg 

Varování hasičů před topnou sezonou

Varování hasičů.pdf

Upozornění k vypalování trávy a porostů

Leták pálení trávy.pdf

Počasí

 Termín svozu komunálního odpadu pro rok 2018

Návštěvnost stránek

084580
obecbuk_footer1.png