Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel; Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví Zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 183/2006 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 132/2006 Sb.,Zákon o kronikách obcí Zákon č. 134/2016 Sb.
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)  vlastní agenda přístupů k agendovým systémům vlastní agenda bez právního základu Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích vlastní agenda bez právního základu - požádá-li občan vlastní agenda bez právního základu - požádá-li občan Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, 
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný NE NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE