VÍTÁME VÁS U NÁS
,

V MATEŘSKÉ ŠKOLE BUK,

příspěvkové organizaci, 

zdrava mat skola.jpg 

 

která je 

 • samostatným právním subjektem zřizovaným obcí Buk
 • její hlavní činností je výhradně předškolní vzdělávání dětí,
  rozvíjení jejich zdravého citového, rozumového a tělesného vývoje a vyrovnávání nerovnoměrností před vstupem do základní školy
 • poskytuje dětem předškolní vzdělávání podle Kurikula podpory zdraví v MŠ (celostní, holistické pojetí)  v souladu s RVP PV
 • poskytuje podporu dětem dvouletým s personálním zajištěním 
 • poskytuje dětem se speciálními potřebami podpůrné prostředí s personálním zajištěním
 • poskytuje rodičům dětí odbornou konzultaci v oblasti logopedické péče a dětem logopedickou péči
 • nabízí dětem mj. nadstandardní, vzdělávací činnosti 
 • poskytuje dětem přirozenou sociální skupinu se sourozenci a kamarády různého věku v prostředí věkově smíšené skupiny dětí
 • věkově smíšená skupina dětí je mj. vzdělávací strategií a podnětným prostředím pro celkový rozvoj osobnosti dětí
 

foto budova.jpg

 

V předškolním vzdělávání dětí využíváme také ověřené, aktivizující metody, výsledky výzkumů, vzdělávací strategie, myšlenky některých významných osobností, zkušenosti získané ze stáží doma i v zahraničí.

MŠ je součástí sítě škol podporujících zdraví od 21.06.2012 : 

http://www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi

 Kurikulum podpory zdraví v MŠ (KPZ) je v souladu s RVP PV
a je komplexním programem rozvoje vzdělávání předškolních dětí a tvorby podmínek pro zdravý život v MŠ jako
celé instituce.

: třída

 • posiluje a rozvíjí tělesnou a duševní odolnost dětí

 • je programem PREVENTIVNÍM (předchází vzniku rizikových, zdraví ohrožujících a poškozujících vlivů)    

 • KPZ v MŠ ukazuje postupné kroky od kompetencí, přes edukační činnosti k evaluaci

 • KPZ v MŠ rozšiřuje a prohlubuje výchovu ke zdraví

 • KPZ v MŠ rozvíjí pedagogickou autonomii školy ( vlastní přístupy, schopnost analyzovat podmínky, vést proces učení k podpoře zdraví, vyhledávat rizika, vyhodnocovat efekt ŠK)

 • KPZ v MŠ umožňuje rodičům hlouběji porozumět podpoře zdraví ve vztahu k dětem i k sobě

 • KPZ v MŠ je metodikou vedení pro ředitelku a metodikou pro pedagogickou práci učitelky

 • KPZ v MŠ má znaky moderního nástroje pedagogického plánování a vyhodnocování

 • KPZ v MŠ je v souladu s RVP PV, obohacuje jej, může pomáhat lepší orientaci v něm

 • KPZ v MŠ nabízí možnost vyšší kvality a výsledků vzdělávání

 • KPZ v MŠ český model v anglickém překladu slouží zemím zapojeným do evropského programu ŠPZ, které mají podobnou tradici institucionalizované PV

  (autorky: Miluše Havlínová, Eliška Vencálková, Jana Havlová, Ivana Lacinová, Nina Patrasová, Hana Sedláčková, Zora Syslová, Ludmila Šprachtová a kol., PRAHA, 2008, Portál)

 • aplikujeme některé prvky pedagogiky Marie Montessori :
  http://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/zakladni-principy
  "Montessoriovská pedagogika tvoří ucelený systém od předškolního období až do konce staršího školního věku. Systém se opírá o princip věkové heterogenity, svobody a samostatnosti, princip vedení, podle kterého je pedagog chápán jako spolupracovník, pomocník dítěte, vedoucí organizátor, podněcovatel dětské svobody."(Spilková,2004)
 
 • aplikujeme vliv Daltonského plánu H. Parkhurstové:
  http://www.czechdalton.cz/o-daltonu/
  "jde o zdúraznění spolupráce a vytváření sociálního a demokratického vědomí u dětí..."(Průcha, 2012)
 • 3 základní principy: volnost, samostatnost, spolupráce
  Cíle:
 • získání samostatnosti (děti se učí zodpovědnosti za svoji práci, učí se spolupráci v týmu)
 • plánování práce (možnost volby časového plánu a tempa každého jednotlivce)
 • získání zdravého sebevědomí (dítě se naučí zhodnotit svoji práci)
 • trvalejší upevňování vědomostí (žák si zapamatuje více, když k poznání dojde samostatně)
 • vyloučení frustrace (práce v daltonském plánu není nikdy hodnocena negativně)
 • rozvíjení a prohlubování vlastní tvořivosti

            motto:
           Robert Fulghum :
              "Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být,         jsem se naučil v mateřské škole."
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co to nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
S
plachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj se a pracuj.
Každý den si odpoledne zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.“


S VAŠI
MI DĚTMI PRACUJE  KVALIFIKOVANÝ TÝM :

Mgr. Barbora Zatloukal Schwanzerová     -   ředitelka MŠ

Bc. Ivana Hájková                -  učitelka mateřské školy

Alena Jemelková                  - učitelka mateřské školy

Alena Miklíková                   -  učitelka mateřské školy, logopedická asistentka

                 O ČISTOTU PROSTŘEDÍ, STRAVOVÁNÍ PEČUJÍ :

Dita Dudová             -  školnice

Eva Dobrovicsová   -  výdej stravy, evidence strávníků a výběr hotovosti

 
 

Dále s námi spolupracují externí pedagogové, vedoucí
a specialisté :

PaeDr et. Bc. Eva Stryková

- klinická logopedka (diagnostikuje, vede pravidelné konzultace s rodiči v mateřské škole o vývoji řeči dětí, spolupracuje s nimi i v ambulanci klinické logopedky)

Jana Čudová                              - vedoucí nadstandardních vzděl.činností

                                                     -  hra s keramickou hlínou

Plavecká škola Přerov- J. Hýzl - kurzy plavání pro děti

SPC                                                  - Speciálně pedagogické centrum Přerov

PPP                                                  - Pedagogicko psychologická poradna Přerov

 

Lyžařská škola                             -  "Rok s pohybem"www.rokspohybem.webnode.cz

 

 

 

                    JAKÁ JE NAŠE ŠKOLKA ?

VSTUPTE, PROSÍM !

Časové rozvržení denních činností.doc

                        vstup
                         

                      Jednotřídní, s věkově smíšenou skupinou dětí            
                 zpravidla od tří do šesti let věku a s celkovou kapacitou 30 dětí
              Velká co do prostoru a bohatá co do nabídky 
                       a podnětnosti prostředí a vzdělávacích činností pro děti :

     Interiér tvoří: 

1 místnost - třída s velkými kulatými stoly pro výtvarné, jemněmotorické, konstruktivní a badatelské hry, seznamování s literaturou a anglickým jazykem, rozvíjení kultury stolování, komunikace...

                            třída +průhled do her.JPG 

 

                 
        1 herna s pódiem

 • pro námětové, konstruktivní hry, pro divadlo, hudební a další hry a vzdělávací činnosti     

        2. herna v 1.poschodí

 •  pro individuální a skupinové vzdělávací činnosti dětí
 • pro skupinové činnosti dětí dle věku a zájmů (pohybové a taneční hry,  seznamování dětí s hrou na zobcovou flétnu, pohybové aktivity aj.)
 • pro odpočinek a individuální, klidové činnosti dětí
  dílnička pro práci dětí s keramickou hlínou
  logopedický koutek

  Exteriér tvoří:
 • 1. část zahrady 
 • revitalizovaná část zahrady - dvorek (projekt SZIF 2015) s certifikovanými hracími prvky s houpačkou, skluzavkou a prolézačkou
 • dřevěný domek pro děti
 • venkovní sklad hraček, kde jsou koloběžky, míče, švihadla, křídy, nákladní auta, kočárky..

foto zahrada horní prvky.JPG

 

2. část zahrady - projekt  SFŽP "Přírodní zahrady" 2019 - 2020
přístřešek 

 • venkovní sklad hraček, kde jsou koloběžky, míče, švihadla, křídy, nákladní auta, kočárky..
 • pískoviště s hracím prvkem a zastíněním
 • vrbové stavby, travnaté hřiště
 • přístřešek s tematickými částmi : kuchyňka, dílnička, herna, obývací pokoj
 • vyvýšené záhony pro pěstitelské činnosti
 • kompostér
 • nádrž na zachytávání dešťové vody
 • hmyzí domek
 • pocitový chodník
 • svah propojující obě části zahrady

zahrada prvky

zahrada prvky

DĚKUJEME RODIČŮM DĚTÍ,  SPONZORŮM A FIRMÁM, KTERÉ NÁM POMÁHAJÍ  ZLEPŠOVAT VZDĚLÁVACÍ PODMÍNKY DĚTÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

uveřejňování.cz

http://www.uverejnovani.cz

 

Datová schránka právnické osoby Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, dle z.č. 300/2008 Sb.

ID schránky:
nbrkpgy 

23. 2. Svatopluk

Zítra: Matěj

Telefon:
581 226 039
604 450 845

E-mail: skolka.buk@volny.cz

Návštěvnost stránek

019114
obecbuk_footer1.png