PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
podle Školního vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání
 
"BUK JE VELKÝ STROM, BUDEME JAKO ON"
 
Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, je zařazená do sítě škol v programu světové zdravotnické organizace "Škola podporující zdraví" od 21.6.2012.
 

Principy a zásady programu ŠPZ PV :

 • Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa
 • Rozvíjení komunikace a spolupráce
 • Učitelky podporující zdraví
 • Věkově smíšené třídy
 • Rytmický řád života a dne (pocit bezpečí)
 • Tělesná pohoda a volný pohyb
 • Správná výživa
 • Spontánní hra
 • Podnětné věcné prostředí
 • Bezpečné sociální prostředí
 • Participativní a týmové řízení
 • Partnerské vztahy s rodiči
 • Spolupráce mateřské školy se základní školou
 • Začlenění mateřské školy do života obce

Naší vizí je odborně vést předškolní vzdělávání dětí podle principů a zásad programu ŠPZ PV, vytvářet soulad podmínek učebního prostředí, úspěšné a efektivní komunikace a vzdělávacích strategií ve věkově heterogenní skupině dětí od 2 do 6let.            

                "ROSTEME UČENÍM - UČÍME SE RŮSTEM"

 

VST - Svoboda učení.pdf

BDP Ivana Hájková.pdf -  "Věkově smíšené třídy v mateřských školách"

 

JAKÁ JE NAŠE ŠKOLKA ?

1. Podporující a rozvíjející schopnosti každého dítěte:

 • Podporujeme rozvoj osobnosti každého dítěte, podílíme se  na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, podílíme se na rozvoji jeho  základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů.
 • Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá dětem k vyrovnávání nerovnoměrností v jejich vývoji před vstupem do základního vzdělávání. (zákon č.561/2004 Sb., školský zákon)
 • Vytváříme příznivé klima pro spolupráci s  rodiči, partnery a přáteli mateřské školy a vzdělávací podmínky takové, aby bylo podchyceno rozvíjení talentu a nadání dětí, a to ve spolupráci s rodiči, zaměstnanci mateřské školy, externími zaměstnanci a odbornými spolupracovníky.

V celorepublikovém srovnávacím šetření spol. Scio "Mapa mateřské školy" v I. pololetí roku 2012 jsme dosáhli nadprůměrného ohodnocení rodiči :

(viz "prázdné" rámečky a v oblastech) :
MODRÉ SLOUPCE :1. příprava na školní docházku, 2. učí novým dovednostem, 3. socializace, 4.další aktivity, 6. hlídání dětí

(viz "prázdné" rámečky a v oblastech) :
HNĚDÉ A SVĚTLE MODRÉ SLOUPCE : 1.MŠ má kvalitní řízení, 2. v MŠ je úspěšná komunikace s veřejností,3.v MŠ je respekt a dobrý přístup k dítěti a vedení k samostatnosti, 4.MŠ nabízí bohatou a tvořivou náplň, podnětné prostředí, 5.v MŠ jsou akce pro rodiče a děti, 6. MŠ má pěkné prostředí, 7.MŠ je bezpečná,8.v MŠ jsou podporujovány zásady zdravé výživy,9. MŠ má dostatek personálu,10. MŠ nabízí aktiví trávení času

 

Rodiče ohodnotili vybavení naší mateřské školy hračkami a pomůckami jako velmi dobré
a udělili body 3,88 ze 4 možných. Průměrné ohodnocení v ostatních porovnávaných mateřských školách je 3,67 bodu.

Rodiče dětí naší mateřské školy se dle zjištění domnívají, že se ostatní děti k jejich vlastnímu chovají velmi hezky. V porovnání je dětí v naší MŠ lepší, než v jiných mateřských školách.

 

V čem je naše MŠ "NEJ" podle názoru rodičů :

1. PŘÍSTUP PEDAGOGŮ K DĚTEM

2.VÝBĚR AKTIVIT A KROUŽKŮ

3.KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ

4.KVALITNÍ VYBAVENÍ POMŮCKAMI A HRAČKAMI

5.SNAHA PEDAGOGŮ O ZLEPŠOVÁNÍ, ZMĚNY K LEPŠÍMU

6. 75% SPOPKOJEOSTI S INFORMOVANOSTÍ RODIČE O JEHO DÍTĚTI, PROGRAMU atp.

 

V čem je naše MŠ "NEJ" podle názoru zaměstnanců :

1. VE VEDENÍ MŠ

2. VE SNAZE ZAMĚSTNANCŮ O ZMĚNY K LEPŠÍMU

3. VE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ

4. V PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ A ZAMĚSTNANCŮ K DĚTEM

5. V OTEVŘENOSTI A VSTŘÍCNOSTI VŮČI RODIČŮM A VEŘEJNOSTI

 

2.  Vzdělávání a výchova dětí probíhá podle  ŠVP PV
dle KURIKULA PODPORY ZDRAVÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
(Havlínová, M.,Vencálková, E.,a kol. Portál 2008)

Principy ŠPZ :

 • Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti asvěta
 • Rozvíjení
  komunikace a spolupráce

Zásady podpory zdraví v mateřské škole :

 • Učitelky podporující zdraví
 • Věkově smíšené třídy
 • Rytmický řád života a dne (pocit bezpečí)
 • Tělesná pohoda a volný pohyb
 • Správná výživa
 • Spontánní hra
 • Podnětné věcné prostředí
 • Bezpečné sociální prostředí
 • Participativní a týmové řízení
 • Partnerské vztahy s rodiči
 • Spolupráce mateřské školy se základní školou
 • Začlenění mateřské školy do života obce


2.1    Význam věkově smíšených skupin dětí v předškolním věku je velký :

 • výrazně je omezena soutěživost mezi dětmi
 • je omezen prvek prosazování dominantnosti jedince
 • věkově smíšená skupina dětí v předškolním zařízení vytváří přirozené rodinné klima
 • projevuje se vysoká míra komunikace mezi dětmi různého věku
 • vyšší míra komunikace mezi dětmi ve svém důsledku způsobuje vyšší míru používání jazyka (řeči), má vliv
  na bohatější slovní zásobu, její aktivní
  a pasívní užívání, rozvíjí gramatickou i logopedickou stránku jazyka, rozvíjí kognitivní (rozumové)složky
 • projevuje se vysoká míra spolupráce a kooperace mezi dětmi, vzájemná tolerance

  pomoc a respektování individuality jednotlivce i ve smyslu přirozené akceptace různých stupňů vývoje dětí v předškolním věku
 • přirozené a optimálnější sociální prostředí pro integraci postižených dětí ( v současné době není zařazeno žádné dítě se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • jsou zajištěny přirozené formy učení mladších dětí
  od starších a mezi dětmi navzájem
 • pro mladší děti věkově smíšenou skupinou dětí vzniká bezpečné sociální prostředí díky přítomností starších dětí,  sourozenců a kamarádů
 • starším dětem poskytuje věkově smíšená skupina podmínky pro rozvoj jejich dalších sociálních rolí,
  posiluje sebevědomí, schopnost organizovat, vést
 • projevuje se vyšší míra flexibility v procesu vzdělávání zejména ze strany pedagoga, který pružněji poskytuje dětem formy a metody přiměřeně přizpůsobené individuálnímu věku

2.2   Věkově smíšená skupina dětí v předškolním věku může fungovat za podmínek :

 • zajištění vhodného vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pro věkově smíšenou skupinu dětí v mateřské škole
 • před zavedením vzdělávacího programu probíhá diskuse mezi pedagogy a zaměstnanci mateřské školy a rodiči dětí
 • vzdělávací program musí přijmout a akceptovat pedagogové, kteří podle něj pracují i ostatní zaměstnanci mateřské školy
 • se vzdělávacím programem musí být seznámeni a souhlasit s ním zákonní zástupci dětí a zřizovatel
 • na adrese http://theses.cz/id/ekil1h/ je k přečtení BDP Věkově smíšené třídy v mateřských školách

 

3.  Inovativní:

Soustavným vzděláváním pedagogů získáváme nové poznatky z oblasti předškolního vzdělávání dětí, které průběžně aplikujeme v praxi a pravidelně zapracováváme do Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a do vzdělávacích projektů.  Zařazujeme do výchovně vzdělávacích činností prvky alternativních metod předškolní pedagogiky :

  • prvky Montessori pedagogiky (princip věkové heterogenity, princip pohybu jemné a hrubé motoriky, princip svobody a samostatnosti aj.)
  • prvky Daltonského plánu - samostatné plánování, organizování, hodnocení
  • prvky Waldorfské pedagogiky (škola, která chce člověka připravovat na život nejen znalostně, nýbrž též rozvojem tvůrčích schopností a sociálních dovedností, důraz je kladen na týmovou spolupráci  aj.)
  • prvky Začít spolu ( Step by Step)
   (centra
   aktivit – dětem dobře přístupné police s různými materiály, hračkami, hrami, pomůckami pro jejich  vlastní výběr podle jejich  zájmů a zaměření, pravidla, aj.)
Informujeme se o novinkách a trendech v předškolním vzdělávání : 
 • zapojení ve vzdělávacích projektech financovaných ESF:          "Informatorium školy mateřské"
 •                                           "Spirála"
 • průběžně zvyšujeme a prohlubujeme svou kvalifikaci:  
  PF UP Olomouc, FF UP Olomouc, kde spolupracujeme v projektu "Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí" a dalších
 •  účastníme se zahraničních stážích ( Slovinsko program Step by Step, Wales program The Incredible Years, Holandsko program Daltonský plán).

 

4. Nabízí a zajišťuje pro děti
nadstandardní vzdělávací činnosti :
1)   LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ V MŠ

2)   LOGOPEDICKÉ PROCVIČOVÁNÍ V MŠ                                                      
3)   KERAMICKÉ HRY                                                                       

4)   SEZNAMOVÁNÍ S ANGLIČTINOU                                                     

5)    PLAVECKÝ KURZ

6) „UČÍME SE V PŘÍRODĚ“ - realizovaný projekt přírodní zahrady
     v areálu MŠ "Dobrý začátek"  :

 • podmínky k rozvíjení polytechnické výchovy
 • podmínky k rozvíjení ekologické výchovy
 • podmínky k realizaci experimentů v pěstitelství, vaření aj.
 • podmínky k námětovým hrám s prvky montessori pedagogiky

 

 •                 5. Spolupracuje se specialisty :
 
logopedická péče :
 • klinická logopedka                 Paedr. et Bc. Eva Stryková
 • logopedická asistentka                          Alena Miklíková
estetický, jazykový a hudební rozvoj :
 • hra na hudební nástroj - zobcová flétna : Bc.Darina Dočkalíková
 • seznamování s AJ                              Bc. Darina Dočkalíková 
 • hra s keramickou hlínou -  Jana Čudová
poradenství :
 • Pedagogicko psychologická poradna Přerov
 • specifické individuální konzultace se speciálními pedagogy
  SpMŠ Olomouc, Blanická 16
 s místními partnery :
 • se zřizovatelem 
 • se zástupci okolních obcí
 • s SDH obcí Buk, Radvanice 
                               6.  Z našeho ŠVP PV
                 "Buk je velký strom, budeme jako on":
 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
Mateřské školy Buk, příspěvkové organizace,
 • se podle podmínek Mateřské školy Buk, příspěvkové organizace, zaměřuje
  na vzdělávání dětí předškolního věku ve věkově smíšené skupině zpravidla
  ve věku do 2 do 6-7 let, v prostředí venkovské mateřské školy, která
  je jediným školským zařízením zřizovatele Obce Buk a slouží také dětem zákonných zástupců – občanů sousedních obcí ( Radvanice, Sobíšky, Zábeštní Lhota, Lazníky, Lázníčky, Lýsky, Osek n/B, Přerov).
 • Podle věkově smíšené skupiny předškolních dětí, úzkých vzájemných a rodinných vztahů ve zúčastněných obcích, mezi rodiči navzájem, zřizovatelem MŠ, starosty okolních obcí a dalšími partnery vzniká charakteristické společenství vesnické, jednotřídní mateřské školy, která soustavně vytváří a pečuje o maximálně podnětné a odpovídající podmínky pro všestranný i individuální rozvoj osobnosti dětí, kterých rodiče mají ztíženou dostupnost dosáhnout na specifické vzdělávací aktivity nabízené ve velkém měřítku ve městě. Proto nabízí mimo zlepšování, obnovu a zkvalitňování vzdělávání a vybavení MŠ i další vzdělávací aktivity, kterými přispívá k všestrannému rozvoji dětské osobnosti a ke zvýšení podnětnosti vzdělávacího prostředí pro předškolní děti v MŠ (seznamování s anglickým jazykem, taneční hry, hry s keramickou hlínou, logopedické procvičování, plavecký kurz, návštěvy solné jeskyně, kulturních aj. akcí ), ale i pro školní děti z okolních obcí  nabízíme možnost  hry na hudební nástroj. Spolupracujeme s OS Most k životu Přerov – hry s keramickou hlínou a dalšími externími spolupracovníky pro zajištění nadstandardních činností pro děti..
  Ve specifických případech konzultují pedagogické pracovnice individuální situace dětí s odborníky v PPP a Sp. MŠ Blanická v Olomouci a dalšími.
 • Dále ve své náplni činností využívá všestranných podnětů od místních spolků, kulturních subjektů, blízkých škol a školských zařízení, smluvně spolupracuje s klinickou logopedkou, která pravidelně dojíždí na individuální konzultace s rodiči, s OPPP v Přerově,  s FOD Prostějov, provádí odborné konzultace se speciálními pedagogy ve Sp MŠ Blanická v Olomouci a získává aktuální informace z prostředí PF UP a FF UP Olomouc prostřednictvím studia pedagogů a DVPP - v projektu "Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí"
 •  Spolupracujeme ve vzdělávacím projektu financovaného EU „Informatorium školy mateřské“, "Spirála", který realizuje v rámci DVPP Krajské vzdělávací středisko Nový Jičín.
  Mimoto úzce spolupracuje se Základní školou a Mateřskou školou Prosenice, kam odchází většina dětí do 1. třídy a dalšími dostupnými a zajímavými mateřskými a základními školami.
 • Ve svém zaměření je flexibilní, vždy reaguje na aktuální podmínky a požadavky, zájem dětí, rodičů, zřizovatele, možnosti své a partnerů.
 • Využívá prostředí venkova, kde děti pociťují úzký kontakt s přírodou v rámci ŠVP jako i dalšími projekty souvisejícími s  EVVO  v rámci vzdělávacích, integrovaných bloků, které byly  vypracovávány v rámci tříletého vzdělávacího projektu ESF "Informatorium školy mateřské".
Článek 3 HLAVNÍ CÍLE ŠVP
Záměrem předškolního vzdělávání je sledovat rámcové cíle dle RVP PV :
 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. Osvojování základů hodnot, na kterých je založená společnost
 3. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 4. Rozvíjení osobnosti dítěte po stránce rozumové, psychické i fyzické
 • rozvíjení schopnosti učení dítěte
 • rozšiřovat povědomí a znalosti dětí o okolním světě
 • osvojování si základů společenských hodnot
 • rozvíjení osobnostních kvalit, schopností a nadání dítěte
 • získávání sebedůvěry, zdravého sebevědomí
 • rozvíjení schopnosti spolupracovat s ostatními
 • získávání samostatnosti
Článek 4 ROLE PEDAGOGA
 • profesionálně a erudovaně vytvářet podnětné prostředí k plnění cílů a dosažení očekávaných výstupů
 • reagovat profesionálně a pružně na situace, které průběžně vznikají na základě různých podnětů a kvalitativně je zhodnocovat ve vzdělávací práci
 • vyhledávat nové podněty, zpracovávat je a vhodně aplikovat v praxi
 • průběžně si doplňovat vědomosti a vhodně je využívat ve vzdělávací práci
 • tvořivě přistupovat ke spontánní i řízené hře dětí tak, aby byly naplňovány hlavní cíle ŠVP
 • je učitelem, poradcem, koordinátorem, organizátorem, pozorovatelem, spolupracovníkem
Článek 5 DOPORUČENÉ METODY vzdělávacího procesu
 • komunitní kruh
 • prožitkové a kooperativní učení,
 • učení prostřednictvím tvořivé dramatiky
 • využívání aktuálních situací, potřeby objevovat
 • vytváření prostoru ke spontánní, interaktivní, kooperativní a námětové hře dětí
 • využívání přírodního prostředí a materiálů, experimentování, získávání poznání vlastním prožitkem a zkušeností
 • vyhledávání a využívání podnětů z okolí pro získávání znalostí, zkušeností, dovedností a kompetence
Článek 6 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY vzdělávacího procesu dle RVP
(rozpracované v pěti integrovaných blocích)
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence komunikativní
 • kompetence činnostní a občanské
ŠVP  PV je zpracován na základě RVP pro předškolní vzdělávání (VÚP Praha 2017)
a podle Kurikula podpory zdraví v mateřské škole ( Portál 2008, M. Havlínová a kol.)
 
 
Spolupracujeme s okolními  mateřskými a základními školami: 
 • ZŠ a MŠ Prosenice,
 • ZŠ a MŠ Osek n/B
 • ZŚ a MŠ Lazníky,
 • ZŠ a MŠ Za Mlýnem Přerov aj.
 
 
                                         

DĚKUJEME RODIČŮM DĚTÍ,  SPONZORŮM A FIRMÁM, KTERÉ NÁM POMÁHAJÍ  ZLEPŠOVAT VZDĚLÁVACÍ PODMÍNKY DĚTÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

uveřejňování.cz

http://www.uverejnovani.cz

 

Datová schránka právnické osoby Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, dle z.č. 300/2008 Sb.

ID schránky:
nbrkpgy 

28. 11. René

Zítra: Zina

Telefon:
581 226 039
604 450 845

E-mail: skolka.buk@volny.cz

Návštěvnost stránek

018831
obecbuk_footer1.png