SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY
A PROJEKTY VYTVÁŘÍME PODNĚTNÉ 
PROSTŘEDÍ PRO DĚTI A ZAJIŠŤUJEME KVALITU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ :

1.

Od června 2012 je MŠ v Buku zařazena do sítě škol WHO
http://www.who.cz/

 vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 

realizujeme ŠVP PV podle KURIKULA PODPORY ZDRAVÍ V MŠ

http://www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi

http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/informace-pro-rodice.html  

Evropská i Národní síť Škol podporujících zdraví nplňuje vizi, podle níž má každé dítě a člověk v Evropě právo být vzděláván ve škole, která podporuje zdraví. Posláním takovýchto škol je dosáhnout, aby každé dítě mělo možnost být vzděláváno ve škole, která svou veškerou činností zdraví podporuje.

Strategie péče o zdraví zahrnuje celoživotní podporu zdraví. Její složkou je výchova dítěte (člověka) k odpovědnosti za zdraví. Proto jsou hlavními aktéry procesu výchovy ke zdraví rodiče a pedagogové. Program ŠPZ je uváděn do škol od roku 1990, do MŠ od roku 1994. Nese ucelený pohled na postupnou změnu vzdělávání a pedagogiky z  hlediska očekávaných perspektiv společenského vývoje ve smyslu strategie podpory zdraví obyvatelstva.

Filosofie podpory zdraví je podložena poznatky z  vědy o tom, že zdraví jednotlivce je důsledkem vzájemného, interakčního ovlivňování všech složek (biologické, psychické, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální) osobnosti, jeho vztahů k okolnímu světu (celistvost). Interakční přístup vede k porozumění, jak program funguje. Každá z  interakčních oblastí může být pro jednotlivce zdrojem rizika a naopak všechny mohou být zdrojem prevence rizik a podpory zdraví. Chránit a posilovat zdraví, znamená pozitivně působit na všechny složky osobnosti dítěte vytvářením a upevňováním návyků v souladu se zdravým životním stylem, a pro to je nejvhodnější období předškolního věku. Interakčnost složek podporujících zdraví znamená propojenost mezi individualitou (organismus, psychické funkce a osobnost), komunitou (prostředí, instituce-škola) a globálními vlivy (společnost, příroda). Jednoduše řečeno jde o vytváření rovnováhy a pohody v procesu výchovy a vzdělávání ve všech jeho podobách, oblastech a složkách. Pocit pohody (nepohody) je subjektivní, avšak závislý na objektivním stavu tzv. funkční rovnováhy (homeostázy). V každé ze složek (biologická, psychická, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální) má pocit pohody svou podobu jak u dětí, tak u dospělých. Např. o kvalitě individuálního zdraví z velké části rozhoduje kvalita sociálního prostředí, kde dítě žije (rodina, škola). Proto je individuální zdraví součástí zdraví společenství, komunity.

Cílem je, aby se děti od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví,
a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Odpovědnosti ke zdraví a získání očekávaných životních kompetencí Tento cíl se stejně tak týká i dospělých ve škole a rodičů.

Prostředky:

-          bezpečné a podnětné sociální prostředí, protože jeho vliv je na zdraví člověka podstatný
           a mnohostranný

-          být kompetentní ve jmenovaných oblastech

-          informovat se a vzdělávat

-          organizovat dění v mateřské škole v souladu se zásadami ŠPZ

-          spolupracovat, participovat

Akceptace 2 principů ŠPZ :

 • Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa
 • Rozvíjení komunikace a spolupráce

Dodržování 7 zásad mateřské školy podporující zdraví:

 • Učitelka podporující zdraví (odpovědný přístup ke zdravému pojetí, porozumění propojenosti součástí)
 • Věkově smíšené třídy
 • Rytmický řád života a dne
 • Tělesná pohoda a volný pohyb
 • Spontánní hra
 • Zdravá výživa
 • Podnětné věcné prostředí
 • Bezpečné sociální prostředí
 • Participativní a týmové řízení
 • Partnerské vztahy s rodiči
 • Spolupráce se základní školou
 • Začlenění mateřské školy do života obce

Klíčové kompetence, kterých má člověk podporující zdraví dosáhnout:

 • Rozumí pojetí zdraví/nemoci jako výsledku vzájemně se ovlivňujících složek ( biologické, psychické, interpersonální, environmentální, sociálně kulturní )
 • Uvědomuje si zdraví jako prioritní hodnotu.
 • Dovede řešit problémy a řeší je
 • Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života
 • Posiluje duševní odolnost
 • Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce
 • Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek na prostředí pro zdraví všech

Zdroje :

program SZÚ Škola podporující zdraví, Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole ( M.Havlínová a kol.)

                                                                                                            zpracovala Bc.Ivana Hájková

 VST - Svoboda učení.pdf

Bakalářská práce Ivana Hájková.pdf  (Věkově smíšené třídy v mateřských školách)

2. 

ERASMUS - program přeshraniční spolupráce

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

03. 2018 - 06.2018

Projekt v programu ERASMUS - ve spolupráci a EBG - Sukromná stredná odborná škola pedagogická, ZŘIZOVATEL – EBG v zastoupení Ing. Markem Nikelem

Mobility Tool - Project initiation / 2018-1-SK01-KA102-046237,

replies-will-be-discarded@ec.europa.eu

 Cíl projektu:         

"Obohatiť odborné zručnosti žiačok o inovatívne postupy v praxi."

 Plánovaný výstup:  

"Skúmať prvky alternativních, vzdělávacích metod a strategií např. ŠPZ, Montessori, Daltonského systému apod. v zariadení, získavať nové informácie."

Vysielajúca inštitúcia:

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Humenné, Trebišov, Brezno

Prijímajúca krajina:  Česká republika.

Partnerská inštitúcia: Materská škola Buk, p.o.

Dátum realizácie projektu:

4.5.2019 – 24.5.2019  a 27.05.2019 - 14.06.2019 / celkem 4 študentky 

 

3.

PROJEKTY FINANCOVANÉ ESF

PRO ZKVALITŇOVÁNÍ  PODMÍNEK      

        PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V  MŠ Buk, p.o. :


I.    od 01. 2017 - do 31.12.2019 
 : 

Chůva pro děti od dvou let - pro zajištění podmínek k úspěšnému začleňování dětí dvouletých

                           VÝZVA pro MŠ 2016.pdf   a   VYBRANÉ ŠABLONY MŠ Buk.doc

 

 

II.   od 01. 2019 - do 12.2020 :

PROJEKT PODPORA DVOULETÝCH.pdf

063_0009943 Rozhodnutí o poskytnutí dotace-šablony II .pdf

 

III. od 01.2021 - 28.02. 2022 :

PROJEKT ESF PODPORA DVOULETÝCH II.

 

IV. od 1.9.2022 do 31.08.2024

PROJEKT ESF "PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ BUK"

Projekt IV šablon OPV JAK 9.2023 - 8.2024.docx

 

4. 

       vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

          PRO ZKVALITŇOVÁNÍ PODMÍNEK    

        PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ
  od listopadu 2014 dosud
"PODPORA SOCIÁLNÍHO A EMOČNÍHO VÝVOJE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU - DOBRÝ ZAČÁTEK"

v rámci projektu DVPP "INFORMATORIUM ŠKOLY MATEŘSKÉ " a "SPIRÁLA"  

http://scholaempirica.org/vzdelavaci-program-podpora-socialniho-a-emocniho-vyvoje-
deti-predskolniho-veku-akreditace-cr-c-msmt-4172120131875/

 řešitel projektu: Středisko DVPP N.JIČÍN  a Schoa Empirica s.r.o.

partner projektu : Mateřská škola Buk, p.o.

5. 

          vzdělávací program pro předškolní vzdělávání :           

PROJEKT PRO ZKVALITŇOVÁNÍ  PODMÍNEK 
PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
  od dubna 2017 - 2019 :

"PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ" reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660,

řešitel projektu: UPOL Olomouc, Pedagogická fakulta

partner projektu : Mateřská škola Buk, p.o.

6.

Mateřská škola Buk, p.o. je partnerem v projektu:

"ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A EMOCIONÁLNÍCH KOMPETENCÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU -

program "DRUHÝ KROK"  

Palová_DP_2016 PROGRAM DRUHÝ KROK.pdf

http://kpv.upol.cz/

řešitel projektu: UPOL Olomouc, Pedagogická fakulta, Katedra primární a preprimární pedagogiky

partner projektu : Mateřská škola Buk, p.o.

  

7. 

 INVESTIČNÍ PROJEKT PRO ZKVALITŇOVÁNÍ  PODMÍNEK 
PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

"DOBRÝ ZAČÁTEK"  od června 2019

realizace projektu "přírodní zahrady" v areálu MŠ s podporou SFŽP a obce Buk

zkvalitnění učebního prostředí pro děti v oblasti EVVO ve spolupráci se polečenstvím
v síti  MŠ MRKVIČKA, centrum EVVO Sluňákov

financováno Státním fondem ŽP ČR - Environmentální prevence,

k rekonstrukci a vybavení center ekologické výchovy - "Přírodní zahrada"

realizace od 06.2019 do 09.2020

 řešitel projektu: Mateřská škola Buk, p.o.

partner projektu : obec Buk

                                      7.

  APLIKAČNÍ GARANT - program pro zkvalitňování předškolní vzdělávání
- tvorba on line systému pedagogické diagnostiky

projekt řešený UP Pdf Olomouc, od 01.2020

"ON LINE APLIKACE JAKO NÁSTROJ PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY A INTERVENCE V PRÁCI UČITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY S AKCENTEM NA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST"

řešitel projektu: UPOL Olomouc, Pedagogická fakulta, Katedra primární a preprimární pedagogiky

partner projektu : Mateřská škola Buk, p.o.

  

8.

 

Spolupráce s FONDEM SIDUS na pomoc dětem: 

 http://www.fondsidus.cz/

 • díky ochotě a spolupráci s rodiči přispívá naše mateřská škola každoročně částkou na podporu nemocných dětí prostřednictvím Fondu Sidus.
 • na jaře 2015 jsem jménem mateřské školy fond požádala o adresnou podporu pro Julii Orságovou. Julinka z Bělotína bojuje od čtvrtého dne od svého narození s herpetickou meningoencefa­litidou. Ti kteří se vyléčí, bojují po zbytek života s trvalými následky. To je i případ i malé Julie.
 • začátkem roku 2016 jsme obdrželi radostnou zprávu pro Julinčinu maminku, která nyní žije se svými třemi dětmi v Bělotíně na Hranicku, že získá od Fondu Sidus finanční příspěvek na pořízení nového dětského vozíku  pro Julinku, která jeho prostřednictvím může objevovat nové poznatky..: "Dobrý den, paní Orságová, na základě žádosti paní ředitelky Hájkové z Mateřské školy v Buku, Vám byla schválena  finanční pomoc na doplatek na zdravotní kočárek Kimba Neo. S pozdravem
 • Jana Slováčková vedoucí kanceláře Fond Sidus, z.ú. Primátorská 40 180 00 Praha 8."

 

9. 

        INVESTIČNÍ PROJEKT PRO ZKVALITŇOVÁN PODMÍNEK    PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ MŠ :    

Program rozvoje venkova ČR, SZIF :

"REVITALIZACE AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI BUK"

je název projektu, který je v roce 2013, od června do září,  realizován Mateřskou školou Buk, příspěvkovou organizací a  zřizovatelem obcí Buk a je spolufinancován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a obcí Buk za účelem zlepšení vzdělávacích podmínek dětí v mateřské škole.

 

 

 

 

                       

řešitel projektu: Mateřská škola Buk, p.o.

partner projektu :obec Buk

  

PODKLADY K REALIZACI PROJEKTŮ :

                            A.    SWOT analýza                                                  

1) VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ  - PŘÍLEŽITOSTI:

 budova bývalé školy s nadstandardním   prostorem pro MŠ s kapacitou 30 dětí k realizaci předškolního   vzdělávání a nadstandardních vzdělávacích činností

a)přízemí:

-      třída = 52m2

-      herna = 51m2

-      výdejna stravy,   šatna dětí, šatna zaměstnanců, ředitelna, koutek pro hosty, sklad materiálu,   keramická dílnička, wc a umývárna dětí a dospělé

b)1.poschodí :

- ložnice = 50m2

- prostor pro tělesnou výchovu 42m2

- Wc a umývárna dětí

c)venkovní areál : 2 části

-           dvůr + zahrada

-           přírodní zahrada s jejími typickými prvky

-           venkovní sklad hraček

1) VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ :

-    společné prostory (schodiště)   s  OÚ Buk, Knihovnou

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pro velké prostory je větší nákladnost   vybavení, údržby

2) VZDĚLÁVÁNÍ - NADSTANDARDNÍ VZDĚLÁVÁCÍ ČINNOSTI díky prostorové kapacitě a zapojení specialistů a externistů do vzdělávání dětí

- při běžném provozu lze provádět současně více nadstandardních   vzdělávacích činností :

- logopedická péče

- keramické hry

- hra na hud.nástroj(zobc.flétna, klavír)

- seznamování s AJ

 

3) VZDĚLÁVÁNÍ VE VĚKOVĚ SMÍŠENÉ SKUPINĚ   DĚTÍ:

 - přirozené sociální prostředí¨

snadnější adaptace nových dětí

pestřejší sociální kontakty a   zkušenosti

-přirozené a snadnější přebíráni

  poznatků, zkušeností od SD dětí

- snadnější rozvoj komunikace

- nápodoba postojů, schopností,   dovedností

- dynamičtější rozvoj dětské osobnosti ve   všech oblastech

- náročnost vzd.práce na kreativitu a flexibilitu učitelky pro efektivitu  vzděl.procesu

- pg. diferencuje úkoly, vzd.činnosti,   pohyb dětí

-             

 

 

 

 

 

 

 

4) NAPLŇOVÁNÍ  INTORŮ DŮLEŽITÝCH OBLASTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

- vytvářet, obnovovat a průběžně přizpůsobovat podnětné učební prostředí v MŠ pro vzdělávání dětí

- uplatňovat metody aktivního učení a moderní vzdělávací strategie

- vytvářet a obnovovat estetické prostředí v MŠ

- uplatňovat znalosti a principy úspěšné komunikace na všech úrovních

5) KVALIFIKOVANOST A KVALITA PRÁCE PEDAGOŽEK - soustavné získávání znalostí,  poznatků a zkušeností dobré praxe doma i v zahraničí a jejich aplikace ve vlastní práci s dětmi
- předávání  a sdílení zkušeností
6) KVALIFIKOVANOST A KVALITA PRÁCE ASISTENTKY PEADAGOGA (pro děti se sp.potřebami) A CHŮVY (pro děti od dvou let) 
- úzká spolupráce s pedagožkami a rozšiřování znalostí

 

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ - PŘÍLEŽITOSTI

1) PARTNEŘI:

 • kvalitní pedagogická práce a spolupráce s partnery MŠ
 • kvalitní spolupráce všech účastníků tvorby MŠ, zájem o její rozvoj a klima školy
 • zřizovatel MŠ, spolupráce s rodiči
 • SZÚ - garant vzdělávacího programu "Škola podporující zdraví"
 • spolupráce s centrem EVVO Sluňákov
 • spolupráce se školami v okolí: ZŠ a MŠ Prosenice, ZŠ a NŠ Osek n/B, ZŠ a MŠ Lazníky, MŠ Přerov, OS MOSTY Přerov, SOU a SŠ Služeb   V. Újezd, LD Sokol Přerov 
 • spolupráce se SP MŠ Blanická   Olomouc
 • spolupráce s JAN Olomouc
 • spolupráce se SPC Přerov, PPP
 • spolupráce s KVIC NJ - DVPP
 • spolupráce s UP Olomouc, PF
 • spolupráce s LD Sokol Přerov
 • fundraising (vybavení, hračky, UP)

 HROZBY

 

  - závislost na demografické   křivce v regionu, při nízkém počtu dětí omezení vzdělávacích činností (omezení   pracovních úvazků pedagogů), zvýšení provozních nákladů na dítě

- zajištění kvalifikovaných pedagožek a nepedagogů a kvalitních pracovníků je v lokalitě obce náročné

2) SPOLUPRÁCE :

- díky partnerskému vztahu s SDH Radvanice a ZD Moravská zemědělská a.s. Prosenice je zajištěna operativní doprava dětí na koncerty, návštěvy divadla, muzea,   plavání, výlety v okolí a nemusíme se spoléhat na aut. linku HD

 

- doprava do Přerova, Prosenic, Olomouce, Lipníka aj. poměrně   blízkých  míst je HD složitější

 

 

 

SWOT analýza jako komplexní analýza ukazuje na :

1. mateřská škola má silný potenciál v kvalifikovanosti zaměstnanců, v její podpoře ke zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnankyň vedením školy, k využívání a posilování silných stránek vnitřních i vnějších podmínek prostředí

2. mateřská škola může eliminovat slabé stránky a vnější hrozby pomocí erudovanosti a dobré praxi kvalifikovaných zaměstnanců a pomocí vnějších příležitostí

3. mateřská škola si je vědoma slabých stránek i vnějších hrozeb

4. mateřská škola může eliminovat hrozby vnějšího prostředí, které by mohly poškodit její silné vnitřní stránky pomocí zkvalitňování vzdělávání a vzdělávací nabídky, rozšiřování spolupráce s partnery, zejména se zřizovatelem

B. Strategické cíle

Čeho chce Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, dosáhnout?

Strategické cíle

Specifické cíle

rozvíjet image školy

 

 

 

 

 


zviditelnit odlišnosti mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikovat efektivní komunikaci ve všech rovinách

 

-realizovat kvalitní předškolní vzdělávání dětí s využíváním a prohlubováním znalostí problematiky, aplikace  výsledků výzkumů, ověřených vzdělávacích strategií, myšlenek a  příkladů dobré praxe

-  prezentovat značku Zdravá mateřská škola, aplikovat její principy a zásady v programu WHO "Škola podporující zdraví"

- akce ve spolupráci s obcí Buk, rodiči dětí, školami v okolí a dalšími partnery a veřejností

- využívání regionálních médií

- úzká a pravidelná spolupráce s  rodiči a partnery mateřské školy

- aplikace a využití jednak ověřených strategií a metod alternativních pedagogických směrů a jednak nových ověřených poznatků a výsledků výzkumů

- prezentace mateřské školy

- důraz na dobré klima mateřské školy

- je v okolí jediným školským zařízením, které poskytuje dětem výhradně předškolní vzdělávání

- má propracovaný systém adaptace nově příchozích dětí včetně dvouletých

- komunikace s rodiči probíhá osobním, denním kontaktem, informacemi na nástěnce v šatně dětí

- pravidelná komunikace, předávání informací rodičům a zřizovateli o aktuálním dění (email, web)

-uplatňování prostředků efektivní komunikace ve všech rovinách

Rozvíjet vysoce odborný a profesionální tým pedagogických pracovníků
  a ostatních zaměstnanců mateřské školy.

Rozvíjet informovanost uvnitř i vně mateřské školy. 

-  vytvářet podmínky ke zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnanců

- pravidelná proškolování, DVPP

- disponovat kvalitním systémem vnitřní i vnější komunikace a  informovanosti zaměstnanců, veřejnosti ( neformální, operativní i formální pracovní porady,  e-mail, dálkový přístup   k informacím, regionální media

 

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, uplatňuje komplexní strategii, kterou chce dosáhnout plnění nastavených cílů a priorit ve svých záměrech a koncepci. Spojuje hledisko profesní erudovanosti s  naplňováním potřeb a požadavků  veřejnosti a zřizovatele v souladu s jejím hlavním posláním. Tím směřuje ke spokojenosti, pohodě dětí a rodičů a prostřednictvím podnětného prostředí se každé dítě  může pod  kvalifikovaným vedením bezpečně a úspěšně se rozvíjet.

Při volbě strategie vychází mateřská škola z modelu obecné strategické alternativy, z kombinace strategie stabilizace ( zachování dosavadního vývoje) a expanze (další vývoj organizace prostřednictví zkvalitňování a rozšiřování nabídky předškolního vzdělávání v obci). Strategie  nejlépe odpovídá pozici organizace na trhu a jejím koncepčním a rozvojovým záměrům.

VYMEZENÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ

 Strategické cíle a opatření stanovené Dlouhodobým záměrem vzdělávání
 a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

1.  Zkvalitňování a průběžné modernizování předškolního vzdělávání, rozvíjení klíčových      kompetencí dětí.
2.  Zajišťování kvality, monitorování a hodnocení předškolního  vzdělávání
3.  Zajišťování rovnosti příležitostí ke vzdělávání
4. Zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků
5.  Podpora dalšího vzdělávání
6. Vyhledávání a využívání dalších příležitostí ke zkvalitňování podmínek pro děti v předškolním vzdělávání

OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍ K REALIZACI STRATEGICKÝCH CÍLŮ

 • Zapojením mateřské školy do Národní sítě programu Škola podporující zdraví vytvářet  podmínky pro celoživotní podporu zdraví dětí
 • Aktivní účast na vzdělávacích projektech a programech k rozvíjení podmínek vzdělávání pro děti v MŠ
 • Stabilizovat počet dětí nezávisle na demografické křivce
 • Udržovat kvalitu nabídky vzdělávacích služeb
 • Zajišťování finanční podpory z dostupných zdrojů
 • Uplatňovat zásady efektivní komunikace

Tvorba školních vzdělávacích programů

 • Směřovat k získání klíčových kompetencí jako vyváženého souboru vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a klíčových kompetencí, kterých má člověk podporující zdraví dosáhnout
 • Seznamovat se s cizím jazykem
 • Seznamovat se s informačními a komunikačními technologiemi
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu napomáhá k účinnější zdravotní
  a úrazové prevenci a k rozvíjení plnohodnotného života
 • Vytvářet podmínky pro psychickou i fyzickou pohodu, pocit bezpečí, odpovědnost za vlastní chování a způsob života, duševní odolnost
 • Rozvíjet dovednosti komunikace a spolupráce a podílet se aktivně na tvorbě podmínek na prostředí pro zdraví

Zvyšování profesionality pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy

 • podpora  vzdělávání pedagogů zvyšováním a rozšiřováním jejich kvalifikace
 • podpora DVPP
 • vzdělávání ke zkvalitňování předškolního vzdělávání (tvorba ŠVP PV- ŠPZ PV),
 • vzdělávání pedagogů k programu ŠPZ PV
  další vzdělávání učitelů směřující k naplňování priorit – doplňkové pedagogické studium, kvalifikační studium, informační technologie, cizí jazyky,
 • vzdělávání spojené s přijímáním nové školské legislativy, zákonů
  a prováděcích předpisů v rámci managementu školy bude podporováno studium - Školský management, Funkční studium I.,II., projektové řízení, evaluace školy či vícezdrojové financování školy
 • spolupráce s externími odborníky.
 • zvyšování  profesionality pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců,  zapojení externích pedagogů do výuky.

 Zkvalitňování systému řízení školy

 • V systému evaluačních metod uplatňovat program podpory zdraví
 • Stabilní rozvoj systému řízení  s předpokladem úspěšného fungování mateřské školy založený na moderních metodách
 • DVPP, studium, předávání zkušeností

 

 

 

 

DĚKUJEME RODIČŮM DĚTÍ,  SPONZORŮM A FIRMÁM, KTERÉ NÁM POMÁHAJÍ  ZLEPŠOVAT VZDĚLÁVACÍ PODMÍNKY DĚTÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

uveřejňování.cz

http://www.uverejnovani.cz

 

Datová schránka právnické osoby Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, dle z.č. 300/2008 Sb.

ID schránky:
nbrkpgy 

7. 12. Ambrož, Benjamín

Zítra: Květoslava

Telefon:
581 226 039
604 450 845

E-mail: skolka.buk@volny.cz

Návštěvnost stránek

018867
obecbuk_footer1.png