Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Buk

2. Důvod a způsob založení

Obec Buk (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.12.1990 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Obecní knihovna
SDH Buk
Spolek žen

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Buk
  Buk  č.21
  751 21 Prosenice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Buk
  Buk  č.21
  751 21 Prosenice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí: 8 - 10 hodin, 16 - 18 hodin
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 581 226 033
  mobilní telefon: +420 725 131 195

 • 4.5 Čísla faxu

  -

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.obecbuk.eu

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna.

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny oubuk@obecbuk.eu,

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 • 4.8 Další elektronické adresy

  oubuk@obecbuk.eu
  skolka@obecbuk.eu

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 22527831
kód banky: 0100
banka: Komerční banka

6. IČ

00636151

7. DIČ

CZ00636151

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

     2022

    

    Žádost č.1 dle zákona č.106/1999 Sb.

         Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106 1999 Sb..pdf

         Odpověď-Poskytnutí informace dle zákona 1061999 Sb..pdf

     Žádost č.2 dle zákona č.106/1999 Sb.

    Žádost podle zákona č.1061999 Sb.,osvobodném přístupu k informacím.pdf

     Odpověď poskytnutí informace dle zákona č. 1061999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím.pdf   

 

 

 

    2021

Žádost č. 1 dle zákona 106-1999 Sb.pdf

    Odpověď k žádosti č. 1 - Poskytnutí informace dle zákona č.1061999 Sb..pdf - 4.5.2021

    Odpověď - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb..pdf -17.8.2021

 

Žádost č. 2 dle zákona §106 1999-Sb..pdf

Odpověď k žádosti č. 2 - Poskytnutí informace dle zákona č.106 1999 Sb..pdf

Příloha č. 1-Časový harmonogram-ČOV a kanalizace Buk.pdf

Příloha č. 2-Zápisy kontrolních dnů-ČOV a kanalizace Buk.pdf

Příloha č. 3-Zápis z kontrolních dnů BOZP-ČOV a kanalizace Buk.pdf

 

Žádost č. 3 dle zákona č.106 1999 Sb..pdf

Odpověď k žádosti č. 3 - Poskytnutí informace dle zákona č.106 1999 Sb.pdf

Příloha - Čov a kanalizace Buk-stavební deník-výpis.pdf

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: